LOKATY – INWESTYCJE

Lokata terminowa – jest to umowa między oferentem lokaty a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Oferent lokaty zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.

Oszczędności – zasoby pieniężne, które nie zostały w danym momencie przeznaczone na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych (zaspokajających bieżące potrzeby nabywców). Inaczej ujmując jest to wartość dochodu pomniejszona o wartość konsumpcji.

Konto oszczędnościowe jest jednym z typów rachunku bankowego, którego głównym celem jest bezpieczne przechowywanie i pomnażanie oszczędności powierzonych bankowi. Tego rodzaju konta łączą więc funkcjonalność rachunku osobistego z lokatą bankową. Konto oszczędnościowe jest z reguły lepiej oprocentowane niż podstawowy rachunek osobisty, a jednocześnie łatwiej dysponować zgromadzonymi na nim środkami finansowymi, co odróżnia je od lokaty bankowej.

OSZCĘDNOŚCI – LOKATY

Inwestycje